O horkých komorách

O horkých komorách

jhr-cz

hot-cell-hlavni-charakteristiky

 

Horké komory JHR

V horkých komorách se připravuje palivo i vzorky určené k ozařování, které se do reaktoru vkládají v tzv. ozařovacích sondách. Mezi komorami a reaktorem jsou koše s ozářenými palivovými články a ozařovací sondy převáženy podvodním dopravníkem (silná vrstva vody slouží jako stínění proti záření). Po ozáření jsou sondy v komorách rozebírány, vzorky vyjímány, tříděny, vyhodnocovány a ukládány do připojovaných stíněných kontejnerů, ve kterých jsou dopravovány k dalšímu zpracování, měření či jinému použití. V komorách je také zachycován odpad. Jde například o neopravitelné části ozařovacích sond či vnitřního vybavení reaktoru i horkých komor. V horkých komorách se provádí také opravy poškozených částí výbavy reaktoru, ozařovacích sond a vlastního vybavení komor. Opravy spočívají zpravidla v demontáži poškozeného dílu, popř. bloku spojených dílů, a v montáži nového bloku. Díly musejí být k takovému servisnímu zásahu speciálně uzpůsobeny již ve fázi, kdy je konstruktéři navrhují. Například u spojů, které bude v budoucnu nutné rozebrat, se používají pouze dostatečně velké a snadno přístupné šrouby. Cílem zmíněného uzpůsobení je co nejvíce zjednodušit veškeré úkony, s nimž se v komorách počítá. Z důvodu ochrany operátorů komor před ozářením a radioaktivní kontaminací se operace provádějí na dálku z vnějšku komor.

Operátor, který je před zářením chráněn silnou zdí, sleduje dění uvnitř komory skrz průzor z olovnatého skla (popř. pomocí kamery) a manipuluje s předměty a nástroji pomocí elektro-mechanických rukou zvaných dálkových manipulátorů. Nutnost vstupu operátorů dovnitř komor je třeba omezit na minimum, protože téměř všechny materiály trvale umístěné v komoře se stanou časem mírně radioaktivními a tuto aktivitu nelze žádnou dekontaminací odstranit.

Aby bylo možno navržené díly výbavy a uvažované principy manipulace před samotnou výrobou řádně vyzkoušet, vznikl v Řeži unikátní zkušební stend. Stend je vytvořen jako model jedné velké a jedné malé komory v měřítku 1 : 1. Posuvné dřevěné stěny umožňují simulovat geometrické uspořádání a rozměry libovolné z navrhovaných komor.

Komplex horkých komor JHR sestává ze čtyř velkých a tří navazujících malých komor. Aby v nich bylo možno pracovat s celými ozařovacími sondami, mají velké komory vnitřní výšku 10 metrů. Malé komory jsou určeny především pro servisní operace a k provádění základních nedestruktivních měření na ozářených vzorcích. Předpokládá se, že jejich vnitřní vybavení bude podstatně méně kontaminováno a aktivováno než u velkých komor, servisní vstupy operátorů tedy mohou být v případě potřeby častější. Proto jsou tyto komory vybaveny i dveřmi a přestupními prostory. Vnější zdi všech komor mají tloušťku 1,2 m a všechny dveře jsou kvůli stínění tak masivní, že si nezadají ani s dveřmi protiatomového krytu.

hot-cell-hlavni-rozmery